Advies

Verzuimscan

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om uw verzuimaanpak te verbeteren en uw verzuimkosten te verlagen, dan kunt u een verzuimscan laten uitvoeren.
 Lees meer
Werkwijze
 • Op basis van een vragenlijst inventariseert de casemanager de verzuimcijfers, verzuimkosten, verzuimbeleid, kennis in de organisatie en afspraken met externe partijen.
 • U ontvangt een schriftelijke rapportage met een overzicht van de bevindingen en de verbetermogelijkheden. Deze rapportage wordt mondeling toegelicht.
 • Onze voorkeur gaat er naar uit om de casemanager tegelijk met de verzuimscan een aantal verzuimdossiers uit het lange verzuim te laten inventariseren. Daarmee kan deze de uitvoering van de verzuimaanpak in de praktijk toetsen.

Resultaat
 • U krijgt inzicht in de kosten en belangrijkste besparingsmogelijkheden van het verzuim en arbeidsongeschiktheid.
 • U krijgt inzicht in de interne aanpak en de verbetermogelijkheden.
 • U krijgt inzicht of de betrokkenen over voldoende kennis en competenties beschikken om hun verzuimtaken uit te voeren.
 • U krijgt inzicht in de doelmatigheid van de afspraken met externe partijen.


Verzuimprotocol

De afspraken binnen uw bedrijf over wie wat moet doen bij ziekte worden vastgelegd in een verzuimprotocol. Voldoet uw verzuimprotocol nog wel aan de huidige de wet- en regelgeving? Bieden de gemaakte afspraken u voldoende mogelijkheden voor een strakke aansturing? De casemanager screent het bestaande verzuimprotocol op de geldende wetgeving en inhoud en adviseert u over aanpassingen.
 Lees meer
Werkwijze
 • De casemanager ontvangt uw digitale verzuimprotocol.
 • Het verzuimprotocol wordt gescreend op wet- en regelgeving en inhoud.
 • U krijgt advies over aanbevolen aanpassingen.
 • U zorgt er zelf voor dat de aanpassingen in het protocol en in de organisatie worden opgenomen. De casemanager kan u hierbij desgewenst ondersteunen.

Resultaat
 • De afspraken in uw verzuimprotocol sluiten aan bij de nieuwe eisen die de wet- en regelgeving stelt aan werkgevers en werknemers.
 • U heeft handvatten gekregen om zelf, of met ondersteuning van een casemanager, betere regie te voeren, omdat rollen, taken, rechten en plichten helder zijn.

Aanvullingen
Frequent verzuim
Indien uw verzuimproblematiek daartoe aanleiding geeft kunt u een specifiek protocol voor frequent verzuim aan uw verzuimprotocol toevoegen.

Vragenlijst ziekmelding
Het is verstandig om bij de ziekmelding relevante vragen te stellen over de aard en duur van het verzuim. Hiermee kunt u beter inschatten of er sprake is van dreigend lang verzuim, zodat u de juiste actie kunt inzetten. Ook kunt u beter beoordelen welke maatregelen u in de organisatie moet nemen. De juiste aanpak in het begin van het verzuim heeft een zeer positief effect op de duur van het verzuim.


Verzuimbeleid

Een verzuimbeleid bestaat uit meer dan een verzuimprotocol. Verzuimbeleid sluit aan bij de visie die het management heeft op verzuim en is onderdeel van het totale ondernemingsbeleid. In het verzuimbeleid geeft u bijvoorbeeld aan wat u doet aan preventie, hoe ver u wilt gaan in uw regelingen rondom verzuim en wat u van de medewerker verwacht. Het maken van of vernieuwen van het verzuimbeleid is een activiteit die in de hele organisatie merkbaar is en moet zijn. Want resultaat op beleid ziet u alleen als alle neuzen dezelfde kant uitstaan.
 Lees meer
Werkwijze
Kiest u voor ons, dan kiest u voor een casemanagement gestuurde verzuimaanpak. Die aanpak gaat uit van de geldende wet- en regelgeving en regie door de werkgever met als doel onnodige verzuimkosten te voorkomen. Onze aanpak:

Inventarisatie
De Verzuimscan, aangevuld met een aantal dossierscans en interviews, vormen de basis voor het advies over het verzuimbeleid. Deze bevindingen worden gepresenteerd en besproken.

Ontwerp
Het nieuwe verzuimbeleid wordt geschreven, waarbij rekening wordt gehouden met uw visie, wettelijke verplichtingen en overige bevindingen uit de inventarisatie. Het beleid wordt gepresenteerd en besproken. Implementatie De casemanager kan u ondersteunen bij het implementeren van het beleid in de organisatie door bijvoorbeeld voorlichting te geven of leidinggevenden te trainen.

Communicatie
Tijdens het project is communicatie richting medewerkers en leidinggevenden van belang. Dit kan bijvoorbeeld door een schriftelijk bulletin, berichtgeving op intranet of door een presentatie aan leidinggevenden, die de informatie doorgeven in het werkoverleg.

Evaluatie
Evaluatie van het verzuimbeleid kan door de verzuimcijfers te analyseren en enkele verzuimdossiers te beoordelen. U kunt daarnaast een bijeenkomst houden met verschillende functionarissen uit de organisatie, waarin de praktijk wordt besproken. Op basis van de bevindingen wordt advies gegeven.

Resultaat
De oplevering van een in de organisatie werkend verzuimbeleid. Voor alle betrokkenen is duidelijk wat hun rol is, welke afspraken er gelden en welke rechten en plichten men heeft. Zij hebben de 'tools' gekregen om hun verzuimtaken goed te kunnen vervullen.


Workshops verzuim

Om uw taken op het gebied van regie en verzuimbegeleiding naar behoren te kunnen uitoefenen moeten de betrokken partijen in uw organisatie, zoals P&O, leidinggevenden en OR beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Wij bieden u workshops op maat.
 Lees meer
Werkwijze
Onze kracht ligt in de uitleg en praktische toepassing van de wet- en regelgeving zoals de WIA en de Wet verbetering Poortwachter. De meeste andere dienstverleners focussen op de gesprekstechnieken. Voor ons begint het echter met weten wat je in een verzuimgesprek kunt zeggen: wat mag je vragen bij de ziekmelding, wat zijn de rechten en plichten van de medewerker bij ziekte, welke mogelijkheden heb je om op te treden als de medewerker niet meewerkt, wat wordt er van de leidinggevende verwacht tijdens ziekte, wat zijn de (financiële) consequenties van langdurig verzuim en dergelijke.
Onze aanpak:
 • De casemanager inventariseert met u de opleidingsbehoefte. Op basis daarvan ontvangt u een offerte waarin in ieder geval de voorbereidingsactiviteiten, inhoud, duur, doelgroep, aantal deelnemers en kosten van de workshop worden vastgelegd.
 • De casemanager bereidt de workshop volgens afspraak voor, verzorgt de uitnodiging en geeft de workshop.

Resultaat
 • De deelnemers kunnen de taken die zij hebben in de verzuimbegeleiding plaatsen in de context van de wet- en regelgeving.
 • Zij weten welke rol zij vervullen in het verzuimproces, wat hun taak is en wat zij van alle betrokkenen mogen verwachten.
 • Afhankelijk van de gemaakte afspraken hebben zij de tools gekregen om hun taken te vervullen.


Intervisie en coaching

Uw leidinggevenden doen de verzuimbegeleiding. Ondersteuning bij de uitvoering van deze taak is vaak welkom. Elke situatie is immers weer anders en de leidinggevende heeft vaak nog andere drukke werkzaamheden. De casemanager kan de leidinggevende op verschillende manieren ondersteunen, bijvoorbeeld door intervisie en coaching.
 Lees meer
Intervisie
Onder begeleiding van een casemanager wordt met een aantal leidinggevenden 'cases' besproken en relevante kennis gedeeld. De toegevoegde waarde hiervan is dat leidinggevenden veel sneller leren, omdat ze ook meedenken over andere situaties dan hun eigen. Ze kunnen gebruik maken van de kennis en de ervaring van de casemanager en deze in de praktijk toepassen.

Coaching
De leidinggevende kan gebruik maken van de ondersteuning van een casemanager. Dit kan gaan om bijvoorbeeld het voorbereiden van een lastig verzuimgesprek met een medewerker, het vinden van passend werk of het maken van een plan van aanpak. Denk ook aan het stellen van gerichte vragen aan de bedrijfsarts en ondersteuning bij de afweging om een interventie te betalen.


Inventarisatie AO-verleden en arbeidshandicap

Onder voorwaarden gelden voor medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsverleden en/of een arbeidshandicap aantrekkelijke financiële regelingen. U moet dan wel een goede administratie bijhouden waarin een en ander is vastgelegd. De casemanager kan voor u inventariseren wie in aanmerking komt voor welke regeling en de duur dat u daar nog gebruik van kunt maken.
 Lees meer
Werkwijze
 • De casemanager inventariseert de wijze waarop u de benodigde gegevens hebt vastgelegd en de uitkeringen die u ontvangt van het UWV.
 • De casemanager zorgt voor de brief waarin u alle werknemers vraagt om de benodigde informatie. In de WIA invoeringswet wordt aangegeven dat werknemers na de proeftijd op verzoek van de werkgever aan moeten geven of ze recht hebben op de no-risk regeling.
 • Indien er mogelijkheden zijn om alsnog van regelingen gebruik te maken, vraagt de casemanager deze voor u aan.
 • U krijgt advies hoe u de gegevens kunt bijhouden.

Resultaat
 • U heeft een goede registratie van de regeling en de duur van de regeling, zodat u gebruik kunt maken van de subsidiemogelijkheden en eventueel tijdig verlenging kunt aanvragen.
 • U ontvangt waar mogelijk alsnog de gelden van het UWV.


Analyse Eigen Risicodragerschap WGA

Het kabinet heeft het voornemen geuit om het WGA-risico te privatiseren. Hoe de plannen er precies uitzien is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het verstandig is om tijdig uw verzuim goed op orde te hebben. De premie wordt immers gebaseerd op instroom in de WIA in het verleden en bestaande verzuimgevallen worden niet zo maar meeverzekerd. Wellicht is het voor uw bedrijf aantrekkelijk om het WGA-risico nu al onder te brengen bij een verzekeraar. De casemanager kan u ondersteunen bij uw keuze.
 Lees meer
Werkwijze
 • Inventarisatie en analyse van instroom in WAO/WGA in relevante voorgaande jaren en inventarisatie van huidige verzuimdossiers.
 • Berekenen van verwacht voor- of nadeel van eigen risicodragerschap.
 • U ontvangt een schriftelijke rapportage met de overwegingen voor eigen risicodragerschap.
 • Wij kunnen u ondersteunen bij het maken van een keuze voor een verzekeraar door offertes te vergelijken in overleg met uw tussenpersoon of financieel adviseur.

Resultaat
 • U hebt inzicht in de eventuele risico's die u loopt als het WGA-risico volledig geprivatiseerd wordt. Zonodig kunt u nog 'reparatiewerkzaamheden' verrichten.
 • Indien het nu al aantrekkelijk is om eigen risicodrager te worden kunt u dit regelen.