Casemanagement

Dossierscan

Heeft u medewerkers die lang verzuimen en wilt u weten of alle (financiële) mogelijkheden in het dossier wel zijn benut, dan kunt u een dossierscan laten uitvoeren.
Lees meer
Werkwijze
 • De casemanager inventariseert de activiteiten die in het dossier van uw verzuimende medewerker zijn opgenomen en geeft u inzicht in de problematiek en mogelijkheden in de verzuimbegeleiding, door de activiteiten te beoordelen op doelmatigheid en deze te toetsen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.
 • U ontvangt een schriftelijke rapportage met een overzicht van de inventarisatie en het advies.
 • Bij meerdere dossiers kan ook algemeen advies ten aanzien van uw aanpak worden gegeven.

Resultaat
 • Duidelijk overzicht van de activiteiten in het dossier op basis van werkgeversdossier.
 • Inzicht in de mate waarin voldaan is aan de eisen van de Wet verbetering Poortwachter.
 • Informatie over de doelmatigheid van de acties van alle betrokkenen.
 • Inzicht in de financiële aspecten.
 • Advies over de vervolgaanpak in het dossier.
 • U kunt het dossier zonodig zelf of laten 'repareren' door alsnog de benodigde acties uit te voeren.


Actieve Verzuimregie

Wilt u grip op uw verzuim en op de activiteiten van alle betrokkenen, dan kunt u een register casemanager inschakelen. De casemanager kan voor u een actieve verzuimregie voeren of uw leidinggevenden en/of personeelsfunctionaris ondersteunen bij de uitvoering van hun taken.
Lees meer…
Werkwijze
Wilt u bij al uw verzuim de expertise van onze casemanager inzetten, dan kunt u deze voor een aantal dagdelen per week of maand inschakelen. Als u alleen ondersteuning wilt bij lastige verzuimcases, of als u specifieke vragen heeft, dan kan de casemanager ook alleen die onderdelen voor u uitvoeren.

Resultaat
 • Onze activiteiten zijn gericht op:
 • voorkomen van onnodige stagnatie in het verzuim;
 • voorkomen van onnodige kosten;
 • aansturing van alle betrokken partijen;
 • zo snel mogelijke re-integratie in een passende functie;
 • dossiervorming conform wet- en regelgeving.

Voorbeelden
 • Snelle actie bij dreigend langdurig verzuim
 • Beheer en onderhoud van het werkgeversdeel van het re-integratiedossier
 • Bewaken van de voortgang in het dossier
 • Voeren van verzuimgesprekken
 • Ondersteuning leidinggevende bij voeren verzuimgesprekken
 • Specifieke vraagstelling aan bedrijfsarts of andere ingeschakelde deskundigen
 • Overleg met bedrijfsarts, UWV en andere partijen
 • Maken plan van aanpak, evaluaties, eerste jaarsevaluatie
 • Onderzoek arbeidsgehandicaptenstatus (no-risk polis)
 • Advies bij niet meewerken werknemer en ontslagaanvragen
 • Onderzoek mogelijkheden voor subsidie of financiering door derden (bv regres, verzekeraars, UWV)
 • Aanvraag deskundigenoordeel bij UWV
 • Verzoek tot ophoging WAO of WGA-uitkering
 • Vervroegde IVA-aanvraag
 • WIA-aanvraag
 • Screenen beschikking UWV (wel of niet bezwaar maken door werkgever)
 • Regelen subsidieaanvraag voor een voorziening
 • In beeld brengen financiële consequenties voor werknemer en/of werkgever
 • Uitleg aan de werknemer van rechten/plichten en (financiële) gevolgen bij verzuim
 • Leveren van managementinformatie
 • Onderhoud contacten met interventiebedrijven